tin mới nhất

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2018)
Ngày đăng 12/09/2018 | 16:42  | Lượt xem: 338

Ngay từ những ngày thành lập Đảng (3/2/1930), Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. 

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, sự phát triển của tổ chức Đảng, công tác kiểm tra cần được tăng cường, ngày 16/10/1948, tại Chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương và làm việc tại đồi Pụ Miếu, xóm Phủng Hiển, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ngày nay. Sau đó, các ban kiểm tra của khu ủy, liên khu ủy lần lượt được thành lập tại Khu X (tháng 10/1948), Khu V (tháng 4/1949), Khu I (tháng 7/1949), Việt Bắc (tháng 12/1949).v.v. Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII thống nhất lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2-1951), Ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ban Thanh tra Chính phủ hợp nhất làm một. Đến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 (tháng 3-1957), Trung ương quyết định tách riêng Ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ban Thanh tra Chính phủ. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960), ban kiểm tra các cấp được đổi tên thành uỷ ban kiểm tra và do cấp ủy cùng cấp bầu ra.

Ngày 14/8/1969 tại tỉnh Tây Ninh, Trung ương Cục miền Nam (do Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ngày 23/01/1961 quyết định thành lập) đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ về việc thành lập ban kiểm tra các cấp. Sau ngày 30/4/1975, Ban Kiểm tra Trung ương Cục miền Nam hợp nhất vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ Đại hội V của Đảng (tháng 3/1982) đến nay, Uỷ ban Kiểm tra được thành lập thành một hệ thống từ Trung ương đến đảng ủy cơ sở.

Từ khi ra đời đến nay, ban đầu Ban Kiểm tra Trung ương chỉ có 3 thành viên chuyên trách và một số ít cán bộ giúp việc, đến nay Ngành Kiểm tra của Đảng đã có trên 1,5 vạn cán bộ chuyên trách và 7,2 vạn cán bộ kiểm tra kiêm chức các cấp. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở đảng, trong các giai đoạn của cách mạng, lúc chiến tranh hay khi hoà bình, trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế hay những khó khăn trong nước, đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng ở sự lãnh đạo và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hầu hết có ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Suốt chặng đường lịch sử 70 năm qua, Ủy ban kiểm tra các cấp luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng, tích cực và chủ động thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Qua mỗi nhiệm kỳ đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp từng bước trưởng thành, chức năng nhiệm vụ của uỷ ban kiểm tra đã được bổ sung, sửa đổi và quy định trong Điều lệ Đảng như bổ sung nhiệm vụ giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tổ chức đảng cấp dưới (tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X); thẩm quyền xem xét kỷ luật của ủy ban kiểm tra (từ Điều lệ Đảng khóa III)...; Nội dung kiểm tra giám sát toàn diện trên nhiều lĩnh vực: nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, phẩm chất đạo đức, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính đảng, những điều đảng viên không được làm trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước... Đồng thời, tham mưu giúp cấp ủy các cấp ban hành hệ thống các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, trong đó nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, hướng dẫn đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã giúp các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Quá trình và công lao cống hiến cho cách mạng, cho công tác xây dựng Đảng, nhiều tập thể và cá nhân trong Ngành đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, danh hiệu cao quý; Ngành Kiểm tra Đảng đã được tặng thưởng Huân chương Sao vàng nhân kỷ niệm 55 năm thành lập; Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã được tặng thưởng Huân chương Sao vàng nhân kỷ niệm 60 năm thành lập. Các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy". Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp luôn trân trọng, giữ gìn, khắc phục khó khăn, gian khổ, đem hết tinh thần và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng./.