tin mới nhất

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường Phúc Đồng trong tổ chức Đại hội các chi bộ
Ngày đăng 25/03/2020 | 10:39  | Lượt xem: 930

.

Đảng uỷ đã chỉ đạo 01 chi bộ tổ chức Đại hội điểm vào ngày 04/01/2020; sau khi họp rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm chi bộ Đảng uỷ đã chỉ đạo 13 Chi bộ tổ chức Đại hội bắt đầu từ ngày 09/2/2020 đến ngày 22/3/2020 đã có 13/13 chi bộ tổ chức Đại hội xong, đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng và kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy phường.

Ảnh: Đ/c Phạm Ngọc quán triệt tại hội nghị

Bên cạnh đó Đảng uỷ phường đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư; quán triệt kế hoạch tổ chức Đại hội chi, Đảng bộ của phường Phúc Đồng đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phường. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng báo cáo chính trị đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đặc biệt về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận, vận động quần chúng, xây dựng tổ dân phố, các tổ chức chi hội đoàn thể tổ dân phố; Công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh: thực hiện chế độ sinh hoạt, công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới…

Được sự chỉ đạo, quan tâm, hướng dẫn của Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ đã xây dựng báo cáo chính trị bám sát chức trách nhiệm vụ được giao theo quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ, xác định rõ những ưu điểm, khuyết điểm của tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí trong cấp ủy.

Ảnh: Thực hiện nhân sự tại chi bộ 4

Trong công tác nhân sự, các chi bộ lựa chọn những đảng viên đủ tiêu chuẩn, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín theo quy định của Đảng để bầu vào chi ủy khóa mới với cơ cấu hợp lý, đúng định hướng về nhân sự đã được Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất. Việc bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, bảo đảm số lượng, chất lượng, đúng quy chế bầu cử trong Đảng, có tính kế thừa và phát triển. Đại hội các chi bộ đã bầu ra cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 55 đồng chí, số lượng cấp ủy tái cử là 32 đồng chí, số cấp ủy mới tham gia là 23 đồng chí.

Ảnh: Đại hội chi bộ TDP số 6

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Đồng, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy cũng chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân về báo cáo chính trị trình đại hội, phần điều hành của một số chi bộ. Rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ:

Một là: các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các chi bộ được phân công phụ trách; Cán bộ văn phòng Đảng ủy tham mưu Ban thường vụ Đảng ủy hướng dẫn Đề cương báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ và các văn bản hướng dẫn, chuẩn bị kinh phí, các điều kiện cần thiết để phục vụ các chi bộ tổ chức đại hội.

Hai là: Cấp uỷ các chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm vận dụng sáng tạo, phù hợp tình hình thực tiễn của Tổ dân phố, cơ quan đơn vị, trường học trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác tư tưởng cho các đảng viên; tập trung giải quyết tốt những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc mà cán bộ, đảng viên quan tâm.

Ba là: Công tác tuyên truyền: Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy phối hợp với Đài truyền thanh phường căng treo băng zôn, kịp thời tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh phường kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ, đưa tin về kết quả Đại hội chi bộ để nhân dân trên địa bàn phường nắm được.

Ngay sau khi các chi bộ tổ chức thành công đại hội, Đảng ủy phường đã yêu cầu chi ủy, chi bộ khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy chi bộ, bổ sung phân công nhiệm vụ trong cấp ủy và đảng viên chi bộ.

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Phúc Đồng đã thành công tốt đẹp, cho thấy sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy phường chu đáo về nội dung, quy trình, chương trình và các văn kiện phục vụ Đại hội, hơn hết là đánh giá được thành tựu, hạn chế để đề ra Nghị quyết thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ mới, trong đó tập trung xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống người dân.

Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn đảng cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ và đội ngũ đảng viên, tiếp tục đổi mới nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống đến tất cả cán bộ đảng viên và nhân dân. Đồng thời triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách pháp luật của đảng và Nhà nước.

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Đồng nhiệm kỳ 2020-2022 được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Phúc Đồng đã thành công tốt đẹp, 100% đảng viên biểu quyết thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022, đây là tiền đề cho thành công của Đại hội Đảng bộ phường Phúc Đồng nhiệm kỳ 2020-2025./.