Hoạt động các phường

Các giải pháp cơ bản thực hiện hiệu quả công tác GPMB thực hiện các dự án thu hồi đất trên địa bàn phường Long Biên
Ngày đăng 13/02/2018 | 11:21  | Lượt xem: 1721

Công tác GPMB thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư là một trong những đòn bẩy nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, giải quyết các vấn đề quy hoạch xây dựng, nâng cao bộ mặt đô thị. Cùng trong xu thế chung, trong những năm qua, phường Long Biên là một trong những phường có số dự án triển khai lớn để tạo tiền đề phát triển kinh tế, tạo chuyển biến lớn bộ mặt cảnh quan bộ mặt đô thị.

Theo số liệu thống kê, trong giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 12-2017, trên địa bàn phường có 06 dự án phải thực hiện thu hồi đất, số hộ nằm trong ranh giới GPMB thực hiện các dự án là 803 hộ dân; Số hộ đã được bố trí tái định cư là 36 hộ gia đình cá nhân phải di chuyển chỗ ở. Diện tích phải giải phóng mặt bằng 33,7ha; chi trả hơn 80 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho khoảng 600 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Các dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đầy đủ các cơ chế chính sách đối với các tập thể và cá nhân có diện tích đất trong diện giải phóng mặt, đảm bảo đống tiến độ, bàn giao mặt bằng.

Trong giai đoạn tới, trên địa bàn phường triển khai thêm mới 09 dự án với số hộ dân nằm trong ranh giới khoảng 1.500 hộ gia đình, cá nhân, kế hoạch hoàn thành trong năm 2018-2019 với diện tích thu hồi đất gần 27ha. Lượng công việc nhiều, mang tính cấp bách để xây dựng dự án đầu tư nhằm phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Mặc dù cơ chế, chính sách hiện nay để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tương đối đầy đủ và rõ ràng nhưng việc thực hiện thu hồi đất vẫn luôn gặp không ít khó khăn. Nhiều dự án kéo dài do khiếu kiện với nhiều nguyên nhân, khiến một số dự án kéo dài nhiều năm chưa triển khai được, dẫn đến lãng phí tài nguyên đất và khiến dự án đội giá nhiều lần. Qua đánh giá, trong quá trình triển khai dự án, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là công việc có nhiều khó khăn, phức tạp và bộc lộ một số hạn chế, yếu kém. Đó là: Tiến độ giải phóng mặt bằng của phần lớn các dự án, kể cả một số dự án trọng điểm còn chậm. Việc giải quyết yêu cầu tái định cư chưa đồng bộ, có mặt còn bất cập. Tình trạng khiếu nại liên quan đến giải phóng mặt bằng vẫn diễn biến phức tạp. Công tác tuyên truyền, vận động có lúc, có dự án chưa được thực hiện sâu rộng. Thiếu các giải pháp đột phá về trình tự, thủ tục, tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng tại phường.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên trong giai đoạn tới, hoàn thành tốt các nội dung Chương trình 03-CTr/QU ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân” , các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường cần phải được quan tâm chú trọng nhiều hơn nữa.

Nhận thức rõ tầm quan trọng, nhiệm vụ chính trị của công tác giải phóng mặt bằng trong giai đoạn tới, Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ và các ngành đoàn thể, tập trung triển khai một số giải pháp cơ bản sau đây để thực hiện hiệu quả công tác GPMB thực hiện các dự án thu hồi đất trên địa bàn phường:

 

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền đối với việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng và tái định cư. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền đối với việc tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng, tái định cư thể hiện ở sự thống nhất trong Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ tổ dân phố về quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác bồi thường, tái định cư, giải tỏa và thu hồi đất khi thực hiện các dự án. Quán triệt đến các ngành, đoàn thể về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn để tạo nên sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Các cấp ủy chi bộ cần nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của tuyên truyền đối với giải phóng mặt bằng và tái định cư. để người dân hiểu và thông, đồng tình ủng hộ các chủ trương của Đảng, chính quyền các cấp.

UBND phường Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của các cấp, các ngành và của Thành ủy, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giải phóng mặt bằng và tái định cư đến từng các đoàn thể phường, chi bộ, tổ dân phố, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt là phát huy tính tích cực chính trị xã hội và tính nêu gương của cán bộ, đảng viên trong công tác này và mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích cho nhân dân ủng hộ việc thực hiện các dự án.

Hai là, triển khai đồng bộ giữa công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các chính sách về giải phóng mặt bằng, tái định cư

Hiệu quả mà công tác tuyên truyền, vận động trong giải phóng mặt bằng, tái định cư mang lại là hết sức quan trọng và thiết thực. Tuy nhiên, cho dù công tác tuyên truyền, vận động trong giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được thực hiện tốt thì trong thực tế công tác này vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, lúng túng. Nguyên nhân là trong công tác này, chính sách bồi thường, tái định cư gần như có ý nghĩa quyết định. Do đó,

Ba là: Thực hiện đồng bộ giữa công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các chính sách về giải phóng mặt bằng, tái định cư. Thực hiện nhất quán chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, có cơ chế phối hợp để tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường thực hiện tốt chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước, bảo đảm nguyên tắc chung là: tính đúng, tính đủ, công khai và minh bạch. phối hợp chuẩn bị tốt địa điểm tái định cư và thông báo trước đủ thời gian để nhân dân kịp chuẩn bị di chuyển, sớm ổn định cuộc sống nơi ở mới. Quan tâm xây dựng và thực hiện các dự án đào tạo nghề cho nhân dân ở khu vực bị thu hồi đất.