Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Địa chỉ: Khu liên cơ quan UBND quận Long Biên - Số 3 Phố Vạn Hạnh - Khu Đô thị Việt Hưng - quận Long Biên - Hà Nội

Email: ttbdct_qulongbien@hanoi.gov.vn 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, kiến thức, kỹ năng và chuyên môn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ, đảng viên từ quận tới cơ sở không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của thành phố. 

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu đề xuất với Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận theo chức năng; phối hợp với các ban, ngành đoàn thể thuộc quận xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trên địa bàn quận.

- Tổ chức bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ, đảng viên của quận và cơ sở; cán bộ chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển Đảng, lý luận chính trị cho đảng viên mới, nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở.

- Tổ chức thông tin thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ quận tới cơ sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị có đội ngũ cán bộ gồm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc, Giáo vụ, Hành chính. Biên chế 05 cán bộ công chức và 01 lao động hợp đồng.

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận có 02 bộ phận chính:

1. Bộ phận Giáo vụ.

2. Bộ phận Hành chính.

III. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận có tổng số 06 cán bộ, nhân viên và hợp đồng (05 biên chế và 01 hợp đồng).

2. Nhân sự lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc; 01 Phó Giám đốc.

* Đ/c Nguyễn Thị Kim Định - Quận uỷ viên, Giám đốc Trung tâm  

Điện thoại: 0912.746.746

Email: nguyenthikimdinh_qulongbien@hanoi.gov.vn

* Đ/c Trần Minh Hạnh - Phó Giám đốc Trung tâm  

Điện thoại: 0912.167.252

Email: tranminhhanh_qulongbien@hanoi.gov.vn

IV. THÀNH TÍCH

- Năm 2005 - 2016: Bằng khen của BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội “Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục lý luận chính trị”.

- Năm 2011 - 2016: Bằng khen UBND Thành phố Hà Nội “Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

- Năm 2004 - 2017: Danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cấp Quận; Giấy khen LĐLĐ quận Long Biên “Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn”.

- Năm 2014: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “Đơn vị đã có thành tích trong công tác từ năm 2011 - 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”.

- Năm 2017: Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND Thành phố; Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND Thành phố.