VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
07/2023/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp 08/02/2023
353/QĐ-UBND Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 07/02/2023
819/TB-UBND Về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân quận Long Biên) 13/12/2022
2041/UBND-NV Triển khai điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC các phòng, ban, đơn vị quận, UBND các phường năm 2022 14/10/2022
1-KH/BCĐ Thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022-2026” năm 2022 26/08/2022
575-QĐ/QU Thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ trên địa bàn quận Long Biên 26/08/2022
2383/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022-2026” 24/05/2022
59/NQ-HĐND Thông qua Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên giai đoạn 2022-2026” 27/04/2022
81/KH-UBND Thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước, chỉ tiêu nhiệm vụ Chương trình 01-CTr/QU của Quận ủy năm 2022 14/02/2022