Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3662/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nà nước của Thanh tra thành phố Hà Nội. 22/07/2021
3059/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. 07/07/2021
3058/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. 07/07/2021
3033/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội. 07/07/2021
2754/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thuỷ lợi, Nông nghiệp, Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 25/06/2021
2590/QĐ-UBND Thông qua phương án đơn giải hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 14/06/2021
2447/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp, Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội. 04/06/2021
2380/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyến giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. 28/05/2021
2308/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bải bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương; Công chức, viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tổ chức phi chính phủ; Quản lý Nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. 26/05/2021
2224/QĐ-UBND Về việc các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội. 18/05/2021
2171/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bải bỏ lĩnh vực lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội. 17/05/2021
1986/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bải bỏ lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội. 05/05/2021
1985/QĐ-UBND Về việc bải bỏ quy trình nội bội giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội. 05/05/2021
1912/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 28/04/2021
1612/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội 08/04/2021
1320/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tịc hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyến giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội 18/03/2021
1319/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội 18/03/2021
02/2021/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Văn hóa và Thông tin 17/03/2021
1136/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyến giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 09/03/2021
920/QĐ-UBND V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội 24/02/2021