văn hóa - xã hội

Tọa đàm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hóa Tổ dân phố trên địa bàn quận năm 2018
Ngày đăng 30/11/2018 | 10:20  | Lượt xem: 7193

Ngày 29/11/2018, UBND quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị tọa đàm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hóa Tổ dân phố trên địa bàn quận. Đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao; đại điện các phòng, ban chuyên môn thuộc quận; lãnh đạo UBND các phường và trưởng Ban quản lý NVH; Chủ nhiệm CLB văn nghệ, CLB thể dục thể thao các NVH tổ dân phố thực hiện Mô hình hoạt động cấp Quận.

Hội nghị đã tập trung đánh giá hiệu quả trong triển khai thực hiện Mô hình hoạt động NVH tổ dân phố theo Quyết định 494/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 và Quyết định 6076/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND Quận trong giai đoạn 2015 đến nay, đã khẳng định Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Đề án Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Nhà văn hóa tổ dân phố, Trung tâm VH-TT phường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016 – 2020”, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND quận, sự vào cuộc chủ động, bám sát với cơ sở của các phòng, ban chuyên môn. Sự quan tâm của lãnh đạo phường. Đặc biệt là sự nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết của BQL các NVH TDP, Mô hình hoạt động của Nhà văn hóa TDP đã đạt hiệu quả rõ nét với nội dung hoạt động phù hợp, cách thức triển khai đổi mới, khắc phục được những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, khai thác sử dụng và đã đón nhận được sự đồng tình hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận. Nhà văn hoá tổ dân phố đã trở thành nơi sinh hoạt của cộng đồng dân cư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó, cũng nêu những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện để Hội nghị bàn thảo, đưa giải pháp khắc phục

Tại Hội nghị, có 12 ý kiến phát biểu, tập trung vào 3 nội dung chính: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Mô hình hoạt động NVH tổ dân phố; Vai trò của BQL NVH tổ dân phố trong triển khai thực hiện Mô hình hoạt động NVH tổ dân phố; Việc đẩy mạnh xã hội hóa trong quản lý, khai thác, sử dụng NVH tổ dân phố, đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo và mạnh dạn nêu lên những tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp trong công tác quản lý,  khai thác triển khai  thực  hiện Mô hình hoạt động NVH tổ dân phố theo Phương án được UBND quận phê duyệt.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thị Thu Hương – Quận ủy viên, PCT UBND quận đã khẳng định, ghi nhận những kết quả trong triển khai thực hiện Mô hình, ghi nhận những cố gắng của các tổ dân phố; tiếp thu những đề xuất của các đại biểu, báo cáo Thường trực Quận ủy, HĐND Quận. Đồng chí cũng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các phường tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc gắn với đẩy mạnh hướng dẫn, tập huấn cho các tổ dân phố; tiến hành rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung đối với những nội dung chưa hiệu quả. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Ban quản lý các NVH tổ dân phố tiếp tục quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Mô hình hoạt động theo Phương án được duyệt; kịp thời đề xuất những khó khăn, vướng mắc; đăng ký nhu cầu tập huấn, hướng dẫn, các nội dung cần tuyên truyền chuyên đề… để Quận có chỉ đạo, cử cán bộ về hướng dẫn, hỗ trợ.

Hội nghị tọa đàm là dịp để Ban quản lý các NVH tổ dân phố; BCN các CLB văn nghệ, thể thao NVH tổ dân phố có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thông qua đó hiểu rõ hơn trách nhiệm, quyền hạn của mình, tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời nắm bắt những ưu điểm và khó khăn, thực hiện hiệu quả Mô hình hoạt động NVH tổ dân phố theo Phương án được phê duyệt. Thông qua tọa đàm, đã bàn giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác NVH tổ dân phố, đưa NVH tổ dân phố là nơi tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng dân cư, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng Gia đình văn hoá, Tổ dân phố Văn hoá, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh quốc phòng của Quận.