văn hóa - xã hội

Phong trào xây dựng “Tổ dân phố Xanh – Sạch - Đẹp - Văn minh” Quận Long Biên năm 2020
Ngày đăng 19/03/2020 | 16:40  | Lượt xem: 843

Ngày 16/3/2020, Quận Long Biên đã triển khai kế hoạch liên tịch số 02/KHLT-UBND-UBMTTQ về thực hiện phong trào xây dựng “Tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh” năm 2020.

Năm 2020, là năm thứ 3 quận triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”. Việc thực hiện phong trào nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, cơ quan, đơn vị… trên địa bàn quận trong việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh đô thị, tiếp tục thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”. Đồng thời, duy trì hiệu quả các Mô hình Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh năm 2019, phát hiện và nhân rộng các mô hình, cách làm hay có tác động hiệu quả, nâng cao ý thức nhân dân trong việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng quận Long Biên ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp, văn minh quận Long Biên năm 2020 được đánh giá theo tiêu chí gồm 4 nội dung: nội dung xanh gồm 2 tiêu chí; nội dung sạch gồm 5 tiêu chí; nội dung đẹp gồm 4 tiêu chí và nội dung văn minh (gồm 2 tiêu chí) gắn với thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng do Thành phố ban hành theo Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả phong trào, Quận đã chỉ đạo các phường triển khai kế hoạch tới các tổ dân phố trên địa bàn; căn cứ vào đặc điểm tình hình và phong trào của tổ dân phố, chỉ đạo duy trì 39 tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh năm 2019; đăng ký tham gia phong trào “Xây dựng Tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”. Mỗi phường đăng ký ít nhất 50% tổ dân phố; Triển khai phong trào với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, triển khai hiệu quả kế hoạch đề ra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo kết quả; Đề xuất khen thưởng đối với các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia thực hiện tốt phong trào “Xây dựng Tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh”.

Theo kế hoạch, tháng 9, 10/2020 Quận sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện phong trào “Tổ dân phố xanh – sạch – đẹp – văn minh” theo các tiêu chí và sẽ khen thưởng đối với các tổ dân phố thực hiện tốt phong trào, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả theo tiêu chí quận ban hành.