xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Thành phố Hà Nội chính thức ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng

Ngày đăng 15/03/2017 | 04:40
Ngày 10/3/2017, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số1665/QĐ-UBND về việc ban hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kết quả thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận" năm 2017

Ngày đăng 21/11/2017 | 08:46
Ngày 20/11/2017, UBND quận ban hành Báo cáo số 346/BC-UBND về kết quả thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận" năm 2017 và...

Triển khai nội dung đánh giá phường văn minh đô thị

Ngày đăng 02/08/2017 | 10:29
Ngày 07/6/2017, phòng TNMT ban hành Công văn 1074/TNMT-MT triển khai nội dung đánh giá phường văn minh đô thị.

Thường trực HĐND thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phương án kiến trúc nhóm Dự án trường học

Ngày đăng 30/06/2017 | 03:25
Thường trực HĐND thông qua Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, phương án kiến trúc nhóm Dự án trường học theo kế hoạch CBĐT năm 2017 của UBND Quận.

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ngày đăng 27/06/2017 | 02:24
Ngày 16/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nội dung như sau:

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày đăng 27/06/2017 | 02:52
Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nội dung cụ thể như sau:

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ môi trường

Ngày đăng 27/06/2017 | 03:00
Bắt đầu từ ngày 01/02/2017, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Ngày đăng 12/06/2017 | 03:29
Ngày 31/5/2017, Thành uỷ Hà Nội ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo", nội dung Nghị quyết...

Kế hoạch Năm trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 05/04/2017 | 05:13
Ngày 25/01/2017, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về thực hiện Năm trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn quận Long Biên năm 2017.